Informacja UM Bolesławiec dotycząca sezonu zimowego 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu przekazuje informacje dotyczące realizacji pomocy dla osób i rodzin w związku z nadchodzącym okresem zimowym:

 1. Osoby bezdomne mają możliwość korzystania z całodobowego schroniska dla mężczyzn prowadzonego przez PCK mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Al.Tysiąclecia 32 d/4 (schronisko na 35 miejsc, zgodnie z zawartym porozumieniem dla mieszkańców Bolesławca zagwarantowanych jest 18 miejsc, 17 dla mieszkańców Gminy Wiejskiej). Osoby w nim przebywające mają zapewnione: dach nad głową, pełne wyżywienie,  zaopatrywane są w odzież, bieliznę osobistą oraz środki czystości i higieny osobistej; ponadto tut. Ośrodek w razie konieczności zakupu leków  przyznaje tym osobom zasiłki celowe na ich wykup. 

Działalność Schroniska jest dofinansowywana z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Wiejskiej Bolesławiec nr telefonu  75 735 25 22,   e-mail:  boleslawiec@pck.org.pl.

 1.  W celu zabezpieczenia ciepła w okresie zimowym osobom i  rodzinom, które nie są   w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć ww. potrzeb tut. Ośrodek  udziela pomocy  w postaci zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z przeznaczeniem   na zakup opału lub na opłacenie rachunków za ogrzewanie gazowe i elektryczne na sezon grzewczy 2018/2019.
 2. Zainteresowani mieszkańcy Bolesławca mają możliwość nieodpłatnego uzupełnienia braków w odzieży w siedzibie tut. Ośrodka, który udziela również pomocy finansowej   w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych z przeznaczeniem na zakup obuwia, bielizny i odzieży zimowej oraz leków.
 3. Osoby starsze i samotne, osoby niepełnosprawne, które z różnych przyczyn wymagają pomocy innych osób są objęte pomocą w miejscu zamieszkania w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych usług zabezpieczane są codzienne potrzeby życiowe, w tym również opieka higieniczna i zalecana przez lekarza pielęgnacja. Wniosek o udzielenie pomocy w postaci usług opiekuńczych można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7 lub telefonicznie  075 645 78 23, fax 75 645 78 24, e-mail: sekretariat@mops.boleslawiec.pl
 4. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/382/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz warunków odpłatności za przyznana pomoc oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu realizuje  pomocprzy ścisłej współpracy z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, ajentami stołówek szkolnych  – w formie opłacania obiadów w szkole dla uczniów z rodzin najuboższych oraz o niskich dochodach.

Osobom dorosłym udzielana jest również  pomoc w postaci gorącego posiłku  w formie  wykupu gorącego posiłku w  stołówkach szkolnych   lub zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Udzielana jest również (na podstawie decyzji administracyjnej) pomoc,  szczególnie osobom niepełnosprawnym, z brakiem zaplecza kuchennego, w postaci wykupu i dowozu gorącego posiłku do miejsca zamieszkania.

 1. Przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja – Bolesławiecka Bazylika Maryjna
 2. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec,  ( tel. 75 646 63 50, 75 646 63 51, 75 646 63 52, 75 646 63 53 www.sanktuarium.boleslawiec.pl) znajduje się punkt „CARITAS” z którym tut.  Ośrodek ściśle współpracuje   przy realizacji programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj:

– dla osoby samotnie gospodarującej kwoty  634 zł x 200% = 1.268 zł,

– dla osoby w rodzinie  514 zł x 200 % = 1.028 zł.

W ramach realizacji Programu osobom i rodzinom spełniającym ww. kryteria wydaje produkty żywnościowe bezpłatnie .

 1. W centrum miasta przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Bolesławiec pl. Zamkowy (telefon 075 735 11 10) funkcjonuje jadłodajnia parafialna, w której osoby i rodziny mogą otrzymać wsparcie w postaci gorącego posiłku i  suchego prowiantu. 
 2.  Streetworker zatrudniony w tut. Ośrodku pracuje w środowiskach osób bezdomnych, bezpośrednio dociera do osób bezdomnych, nawiązuje kontakt z podopiecznymi w ich własnym środowisku. Pracuje  na ulicach, dworcach kolejowych, w parkach, na terenach ogródków działkowych, wszędzie tam gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy, monitorując środowiska wymagające wsparcia.
 3. Tut. Ośrodek systematycznie współpracuje z policją, strażą miejską w celu monitorowania zagrożonych środowisk, informuje o formach pomocy i zasadach jej udzielania oraz zachęca do skorzystania ze schronienia w placówkach.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z mediami i rozwieszenie 40 plakatów w miejscach rozpoznanych jako te  gdzie najczęściej przebywają bezdomni, osoby starsze, niepełnosprawne upowszechnia informację o  instytucjach udzielających pomocy potrzebującym ( np. ZUS, przychodnie lekarskie, dworce PKP, PKS,  TPD i inne).
 5. Realizowana przez pracowników socjalnych praca socjalna:
 • udzielanie informacji o możliwości uzyskania schronienia w schronisku znajdującym się na terenie Bolesławca;
 • prowadzeniu rozmów z matkami na temat adekwatnego do pory roku ubioru dzieci oraz z osobami starszymi o pozostawaniu w lokalu mieszkalnym podczas wysokich mrozów;
 • pomocy i pośrednictwie w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach, w tym składania wniosków o przydział lokalu socjalnego, w zakładach gazowniczym i energetycznym, celem umożliwienia rozłożenia na raty płatności rachunków w okresie zimowym lub zapobieżenia wyłączeniu liczników z powodu nie płacenia należności przez rodziny ubogie;
 • załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną;
 • kompletowania dokumentów do zakładów opieki długoterminowej;
 • pomoc w poszukiwaniu pracy;
 • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego;
 • nakłanianiu i mobilizowaniu do podjęcia leczenia uzależnień i wytrwania w abstynencji.