List Dyrektora do Rodziców

Szanowni Rodzice!

Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym!

            Mamy ogromną nadzieję, że pomimo trudności związanych z trwaniem epidemii wspólnymi siłami uda nam się stworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki i rozwoju dla Państwa dzieci. Z uwagi na wznowienie zajęć stacjonarnych od 1 września 2020 r. jesteśmy zobowiązani do podjęcia szeregu działań przygotowujących szkołę do pracy podczas zwiększonego zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i wsparcie w kwestiach dotyczących zasad sanitarnych, które od września muszą zagościć w naszej szkole.

 1. Wstęp uczniów i opiekunów do szkolnego budynku.
 • Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe.
 • Dziecko do szkoły jest przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Na teren szkoły może wejść uczeń/uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem, zachowując dystans, o który dba rodzic/opiekun, wynoszący 1,5 m od kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły,
 • Osoby wchodzące i wychodzące ze szkoły dezynfekują ręce.
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust, z której dziecko będzie korzystało podczas wejścia, wyjścia ze szkoły oraz podczas przerw.
 • Rodzic/opiekun stosuje środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
  lub dezynfekcję rąk.
 • Uczniowie udają się do klasy/sali wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym.
 • W czasie odbioru dziecka rodzic/opiekun po wejściu na teren szkoły zgłasza pracownikowi obsługi swoje przybycie, wpisuje się do „księgi wejść” i udaje się po dziecko lub na nie oczekuje, zachowując wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.
 • Uczeń wychodzi ze świetlicy zgodnie z zapisem rodzica/opiekuna zawartym
  w oświadczeniu stanowiącym załącznik do Regulaminu świetlicy i według zapisanych w regulaminie ustaleń.
 • Osoby oczekujące przed drzwiami do budynku szkoły powinny zachować między sobą dystans wynoszący 1,5 m.
 • Z szafek w szatni uczniowie korzystają tylko w okresie jesienno-zimowym
  i mogą przechowywać w nich jedynie odzież wierzchnią.
 • W klasach mogą być umieszczone szafki lub zamontowane wieszaki na odzież wierzchnią, którą należy włożyć do podpisanego pokrowca.
 • Wychowawca wyznacza uczniów korzystających z szatni, szafek lub wieszaków w sali.
 1. Wyposażenie ucznia.

Rodzic ma obowiązek zadbać, aby uczeń:

 • posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym lub w tornistrze (uczeń nie powinien wymieniać się przyborami szkolnymi);
 • nie przynosił do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Ograniczenie dotyczące nieprzynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  a w szczególności z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji rodzic/opiekun powinien zadbać o regularne czyszczenie – pranie lub dezynfekcję zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnowali, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.
 1. Przestrzeganie zasad higieny osobistej:

Osoby przebywające w szkole powinny przestrzegać ogólnych zasad higieny, takich jak:

 • dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Kontakt ze szkołą:

Rodzice proszeni są o odbieranie telefonów ze szkoły lub niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na e-maile oraz aktualizowanie danych kontaktowych.

 

            Jesteśmy przekonani, że dzięki porozumieniu, determinacji i konsekwencji ten rok szkolny będzie spokojny i bezpieczny dla nas wszystkich.

 

Życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

W imieniu swoim i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2

                                                           Dyrektor