Program profilaktyczny szkoły

PRAWNE WYZNACZNIKI FUNKCJONOWANIA

PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 48,70 i 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33.
 3. Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997r Art. 304
 4. Kodeks postępowania cywilnego, Art. 572(Dział II, rozdział 2)
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy

z dnia z 20 lutego 2015. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2015 r. poz. 357)

 1. Ustawa wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.

( tekst jednolity – Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473; z późn. zm.)

 1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. ( tekst jednolity – Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
 3. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485; z późn. zm.
 4. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych

z dnia 9 listopada 1995r. (tekst jednolity- Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm. Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. – o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010r. Nr 81 poz. 529)

 1. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. ( Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1108
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r Nr 4, poz. 17).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r Nr 83, poz. 693).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2010r Nr 156, poz. 1047).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1491).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków i sposobu organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1490).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1489).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13.02. 2013r poz. 199).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1487).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013r poz. 532).
 11. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzeniw szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249).

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr2 przy MZS nr 3  w Bolesławcu uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na zgodnie ze swoimi możliwościami.

Wskaźnikami do podjęcia decyzji o budowaniu programu była:

 • Diagnoza potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Diagnoza rzeczywistych problemów występujących w społeczności szkolnej
  • problemy dzieci występujące na terenie szkoły
  • problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez pedagoga
  • problemy zdrowotne nasilające się i dostrzegane przez pielęgniarkę szkolną
  • problemy zgłaszane przez rodziców
  • problemy sygnalizowane przez opiekunów społecznych ,  kuratorów sądowych ,  lub pracowników socjalnych

 

Założenia szkolnego programu profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki  obejmuje działalność w zakresie:

 • profilaktyki uniwersalnej
 • profilaktyki selektywnej

3)   profilaktyki wskazującej

W przypadku profilaktyki uniwersalnej działania powinny być kierowane zatem do całej społeczności szkolnej. Zasadniczym jej celem staje się przekazanie uczniom komunikatów powstrzymujących ich przed używaniem środków psychoaktywnych. Ważne jest wspieranie rozwoju osobowości dzieci  – uczenie ich sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania konfliktów, odmawiania.

W przypadku profilaktyki selektywnej sformułowana na wstępie diagnoza powinna dostarczyć wiedzy na temat liczebności grup podwyższonego ryzyka, tego czy są jednolite, związane z terenem szkoły, czy też funkcjonują w innych układach grupowych.

Ze względu na szkołę, jako teren realizacji działań profilaktycznych odbiorcami programu są dzieci i uczniowie  z klas 0 – VI  będący w okresie dzieciństwa i pierwszego etapu dojrzewania. Przede wszystkim dotyczy on profilaktyki uniwersalnej i obejmować będzie działania  z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami codziennego życia i zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Obejmuje także działania profilaktyki selektywnej ze względu na zdiagnozowane problemy rodzinne, które dotykają naszych wychowanków. Będą one polegały na organizowaniu różnych form pomocy w lepszym przystosowaniu się do wymogów życia społecznego.

Realizatorami są wszyscy nauczyciele i wychowawcy szkoły, wyposażeni w odpowiednie wiadomości i umiejętności,stanowiący pozytywne wzorce, wsparci współpracą z rodzicami oraz przedstawicielami instytucji wspomagających szkołę.

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki to:

 • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
 • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły tj.imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
 • Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
 • Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych.
 • Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji.
 • Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych zachowań.
 • Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 6- letnich w klasach 1-szych.
 • Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju ( II etap edukacji, gimnazjum).

  

Cele szczegółowe programu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

– Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

– Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

– Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

– Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

– Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

– Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

– Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, gier hazardowych, zachowania agresywne.

 

 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole

– Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

– Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

– Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

– Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

– Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

– Pedagogizacja rodziców.

 

 • Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

– Edukacja prawna uczniów.

– Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

-Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

– Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej

-Rozwijanie działalności wolontarystycznej

 

 • Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

            – Propagowanie zdrowego trybu życia.

– Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

– Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

– Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

– Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia

 

 • Profilaktyka uzależnień

 – Asertywność.

– Zapobieganie uzależnieniom w zakresie palenia papierosów.

– Zapobieganie uzależnieniom w zakresie picia alkoholu.

-Zapobieganie uzależnieniom w zakresie  narkomanii, dopalaczy, lekomanii,

– Zapobieganie uzależnieniom w zakresie uzależnienia od komputera, internetu, telefonu ,gier    hazardowych

– Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków w kierunku zagrożeń.

– Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych

 

 • Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

– Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

– Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

– Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

– Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

– Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 

 • Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

– Wdrażanie metod asertywnych.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

-Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

– Umiejętne szukanie pomocy.

  

ZADANIA PROFILAKTYCZNE RADY PEDAGOGICZNEJ:

 • Określa zadania w zakresie profilaktyki.
 • Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.
 • Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

ZADANIA PROFILAKTYCZNE DYREKTORA SZKOŁY:

 • Monitoruje pracę nauczycieli, wychowawców klas w zakresie profilaktyki.
 • Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
 • Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki.
 • Wspiera oraz współorganizuje działania z zakresu profilaktyki szkolnej organizowane w ramach Programu Profilaktycznego Szkoły.

 

ZADANIA PROFILAKTYCZNE RADY RODZICÓW:

 • Opiniuje Program Profilaktyczny Szkoły.
 • Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki.
 • Współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 • zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie, parapety (wnęki okienne) itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia,
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowań wobec rówieśników, osób dorosłych w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców,
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie (relaksacyjnych zajęć śródlekcyjnych),
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • indywidualna pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów,
 • pedagogizacja rodziców,
 • wsparcie nauczycieli.

Zadania profilaktyczne terapeuty pedagogicznego

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadaniaprofilaktyczne dla rodziców:

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym, bądź dyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom,
 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych,
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

Formy realizacji programu profilaktyki

 • W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:
 1. a) przedmioty nauczania,
 2. b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
 3. c) zajęcia sportowe,
 4. d) zajęcia pozalekcyjne,
 5. e) uroczystości klasowe, szkolne,
 6. f) imprezy ogólnopolskie i regionalne,
 7. g) zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez pedagoga i terapeutę

 

 • Działalność realizowana w ramach zajęć, może odbywać się w szczególności w formie interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy.

 

 • Metody: ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności, w których te działania będą realizowane

 

    

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

L.p. Zadanie  Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne i współpracujące
1. Pedagogizacja rodziców – zagadnienia dot. uzależnień, potrzeb kolejnych etapów rozwojowych, okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej funkcji rodziny.

Postępowanie interwencyjne w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

Tablice informacyjne dla rodziców

 

Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania z gośćmi.

 

Realizacja procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka (algorytm postępowania)

Na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka, zaproszeni goście (policjant, strażnik miejski, terapeuci)

 

 

 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele,dyrektor

2  Integracja klasowa i szkolna. Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców.

 

Uroczystości szkolne.

 

Zajęcia integracyjne w klasach prowadzone przez wychowawców.

Przynajmniej raz w

semestrze

 

Wg kalendarza

imprez

wrzesień- czerwiec

Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele, rodzice
3 Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

 

 

Udzielanie pierwszej pomocy.

Zajęcia według planu wychowawcy.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w każdej klasie.

Spotkania ze strażą miejską i policją w kl. I – VI.

Monitorowanie zachowań uczniów podczas pobytu w świetlicy.

 

Na bieżąco

 

Po ustaleniu

 

Cały rok

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

rodzice, zaproszeni goście

(policjant, strażak)

 

nauczyciele świetlicy

4. Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia wspierające rozwój

Pomoc w odrabianiu lekcji

Cały rok

 

 

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, terapeuta, rewalidanci, logopeda, rodzice,
5. Motywowanie uczniów do

właściwego zachowania

poprzez przestrzeganie

systemu nagród i kar.

Stosowanie na co dzień

wewnątrzszkolnego

systemu nagród i kar oraz

klasowych reguł i ustaleń.

Cały rok Dyrekcja, pedagog, wychowawcy,

nauczyciele, rodzice

6. Przeciwdziałanie agresji,

przemocy psychicznej,

zachowaniom dyskryminacyjnym,

wymuszeniom i kradzieżom.

 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie.

 

Spotkania uczniów z policją i strażą miejską

Spotkania Zespołu Opiekuńczo- Wychowawczego z uczniem i rodzicem.

Stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia (obowiązujące procedury policyjne)

Rozpowszechnianie informacji o miejscach pomocowych dla uczniów i ich rodziców

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

rodzice, Zespół Opiekuńczo-wychowawczy,

zaproszeni goście (policja, straż miejska)

7. Przeciwdziałanie zagrożeniom niedostosowania społecznego, wagarom, nieobecnościom -Stosowanie procedur postępowania  egzekucyjnego

-Realizowanie zadań wynikających z    Programu Poprawy Frekwencji

-Interwencje kuratorów, sądu  rodzinnego

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

rodzice, Zespół Opiekuńczo-wychowawczy,

kuratorzy rodzinni

8. Zapobieganie kontaktom

z alkoholem, papierosami,narkotykami (w tym dopalaczami), hazardem, lekami.

-Zajęcia dotyczące przeciwdziałania

uzależnieniom realizowane w każdej

klasie przez wychowawcę w ramach godzin  wychowawczych.

-Realizacja zadań profilaktycznych oraz  rekomendowanych Programów Profilaktycznych przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM (p. Wojciechowska)

-Spotkanie rodziców z zaproszonym gościem dot. narkotyków.

-Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych

-Przestrzeganie Procedur Postępowania w sytuacjach  kryzysowych i zagrożenia (wprowadzenie terminu „dopalaczy”)

-Rozpowszechnianie informacji o miejscach pomocowych dla uczniów i ich rodziców

Cały rok

 

 

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

pielęgniarka, rodzice, zaproszeni goście, specjaliści d.s. uzależnień, policja

 

9. Promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań, zielonych szkół.

 

Cały rok

 

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele,

pielęgniarka, rodzice

10. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie,

uzależnieniom od komputera, telefonu, świadomego korzystania z komputera.

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Rodzice

 

 

Wychowawcy,

nauczyciel informatyki

 

 

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

 • Szczegółową strategię działań profilaktycznych zawiera „Harmonogram działań profilaktycznych”.
 • Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 • Program Profilaktyczny Szkoły poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z Programem Wychowawczym Szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.
 • Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

Program opracował zespół w składzie:

1.Sylwia Łukasiewicz-Nawieśniak

2.Anna Kozłowska

3.Anna Kot

4.Beata Czeladka

5.Beata Wysocka

 


 ZAŁĄCZNIKI  SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1.Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem, prostytucją

2.Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka/ ucznia (algorytm postępowania)

 3.Program Poprawy Frekwencji

 


 1.Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem, prostytucją i krzywdzenia ucznia/dziecka.

 

W sytuacji, gdy na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu, a nawet życiu dzieci, placówki zobowiązane są do podjęcia odpowiednich działań. W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców – postępowanie wobec ucznia będzie odpowiednio zróżnicowane.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją wobec dzieci i młodzieży.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w zespole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

(Dz. U. z 2003r., nr26 poz. 226).

W myśl powyższego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności wówczas, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady postępowania Policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 j. tekst).

Zarządzenie numer 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 03 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Działania interwencyjne.

I.W przypadku uzyskania informacji, że niepełnoletni uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,   nauczyciel powinien:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora zespołu bądź osobę zastępującą dyrektora.
 3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa do placówki rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w odpowiednim programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor zespołu pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie, w sytuacji, gdy zespół wykorzysta wszystkie dostępne mu środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor zespołu powiadamia sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

(Demoralizacja-naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych – art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.)

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie zespołu znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków (dopalaczy) powinien podjąć następujące czynności:
   1. Niezwłocznie powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga i dyrektora zespołu.
   2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy – w gabinecie higieny szkolnej i pozostawia go pod opieką dwóch pracowników szkoły w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia.
   3. Wychowawca lub inny nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
   4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji – decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem zespołu lub osobą zastępującą dyrektora.
   5. Dyrektor zespołu zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,  Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).

O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

   1. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie zespołu, to dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie zespołu substancję przypominającą wyglądem narkotyk (dopalacz) powinien:

    1. W obecności pracownika zespołu, zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję (zanieść do gabinetu higienistki i zamknąć ją w szafie chroniąc przed dostępem osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem) do czasu przyjazdu Policji. Powiadomić pedagoga szkolnego lub innego nauczyciela, który postara się ustalić, do kogo należała znaleziona substancja.
    2. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora zespołu, wezwać Policję.
    3. Po przyjeździe Policji powinien niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i podać informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobiesubstancję przypominającą narkotyk (dopalacz), powinien podjąć następujące działania:
 1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość tornistra oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani tornistra ucznia. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora zespołu oraz wychowawcę, który zawiadamia rodziców/opiekunówucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości tornistra, dyrektor zespołu wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając odręczną notatkę i przekazuje ją dyrektorowi szkoły.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:

 1. Posiadanie każdej ilości środków odurzających.
 2. Wprowadzanie do obrotu środków odurzających.
 3. Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie oraz nakłanianie do ich użycia.
 4. Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wyżej wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r.nr 89, poz. 555).

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie zespołu należy wezwać Policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub Policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

 

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. Nauczyciel, inny pracownik zespołu, uczeń lub osoba postronna, która zauważy takie zdarzenie, niezwłocznie powiadamia poprzez drugą osobę (uczeń, pracownik) dyrektora zespołu lub wicedyrektora.
 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia na piśmie, sporządzając odręczną notatkę.
 3. Przekazuje ucznia pod opiekę pedagoga lub wychowawcy, który przeprowadza wstępną rozmowę, powiadamia rodziców. Jeżeli sprawca jest spoza szkoły, dyrektor lub wicedyrektor wzywa go na rozmowę.
 4. Powiadamia rodziców ucznia podejrzewanego o czyn karalny lub przestępstwo.
 5. Dyrektor lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy dochodzi do rozboju, uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia itp. lub sprawcą nie jest uczeń zespołu.
 6. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody.

 

V a.Procedury postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia zespołu lub mienia prywatnego, dokonanego na terenie zespołu.

 1. O fakcie kradzieży, zniszczenia mienia prywatnego lub szkolnego powiadamiany jest wychowawca, pedagog i dyrektor zespołu.
 2. Dyrektor po przyjęciu zawiadomienia może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.
 3. Dyrektor zespołu lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia mienia zespołu lub mienia prywatnego o podjętych działaniach, mających na celu wyjaśnienie sprawy (okoliczności i przebiegu zdarzenia).
 4. Wychowawca wzywa do zespołu rodziców sprawcy dewastacji lub kradzieży.
 5. Podczas spotkania dyrektora, pedagoga lub innej wyznaczonej przez dyrektora osoby, w obecności wychowawcy podejmuje się działania mające na celu ustalenie konsekwencji wobec sprawcy (obniżenie oceny z zachowania) oraz formy zadośćuczynienia. Ze spotkania wychowawca sporządza notatkę służbową.
 6. W przypadku dużej szkody lub powtarzających się kradzieży zespół powiadamia Policję.
 7. W sytuacji niewykrycia sprawcy kradzieży lub dewastacji mienia należącego do zespołu, dyrektor powiadamia o tym zdarzeniu Policję.
 8. Zespół nie odpowiada za przedmioty wartościowe nie związane z procesem dydaktyczno- wychowawczo i opiekuńczym (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze, gry elektroniczne i in. ).
 9. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń cenne rzeczy oddaje pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

 1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i zapewnienie jej udzielenia przez przeszkoloną lub wykwalifikowaną osobę.
 2. Niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia – telefonicznie.
 3. Powiadomienie dyrektora zespołu lub wicedyrektora przez osobę wskazaną.
 4. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów zdarzenia, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków.
 5. Bezwzględne wezwanie pogotowia ratunkowego.

W przypadku znalezienia na terenie zespołu broni, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych substancji i przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym osobom na terenie zespołu, a także uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję –

tel. 997 lub 112.

 

VII. Postępowanie nauczycieli w przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie (bójka z innym uczniem lub inną dorosłą osobą):

 1. Nauczyciel lub inny pracownik zespołu wydaje polecenie zaprzestania bójki.
 2. Zawiadamia o zajściu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora zespołu.
 3. Jeżeli uczeń nadal zachowuje się agresywnie, należy go odizolować i pozostawić pod opieką osoby dorosłej w gabinecie higieny szkolnej lub pedagoga szkolnego.
 4. Wychowawca o całym zajściu niezwłocznie powiadamia rodziców.
 5. W obecności ucznia i jego rodziców wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę wychowawczą.
 6. W sytuacjach koniecznych (obrażenia cielesne) powiadamiana jest Policja.

VIII. Procedury postępowania w sytuacji, gdy będący pod wpływem alkoholu rodzic lub prawny opiekun zgłosi się po odbiór dziecka ze szkoły lub przedszkola:

 1. W sytuacji, gdy nauczyciel zaobserwuje, że rodzic lub prawny opiekun, bądź osoba upoważniona do odbioru dziecka z zespołu ( szkoły, przedszkola), jest w widoczny sposób pod wpływem alkoholu, podejmuje decyzję o pozostawieniu ucznia/dziecka w szkole/ przedszkolu do czasu, aż zgłosi się po niego trzeźwa osoba upoważniona do odbioru ucznia / dziecka.
 2. W przypadku, gdy nietrzeźwy rodzic lub inna osoba jak w pkt. VIII.1 Awanturuje się, nie chce sama opuścić budynku przedszkola, szkoły nauczyciel sam lub przy pomocy osób trzecich np. pracowników obsługi, innego nauczyciela wzywa telefonicznie Policję.
 3. Wydanie dziecka osobie nietrzeźwej, która nie może zapewnić dziecku odpowiedniej opieki jest niedopuszczalne.

  


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRZYWDZENIA DZIECKA/UCZNIA

 

 1. Problem krzywdzenia dziecka w rodzinie oraz założenia ogólne procedury „Niebieskiej Karty”

Krzywdzenie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka (definicja WHO).

Zawsze pierwszym obowiązkiem osoby, która dowiaduje się że dziecko jest krzywdzone jest zatrzymanie krzywdzenia. Interwencja prawna w sytuacji krzywdzenia dziecka rozumiana jest jako powiadomienie odpowiednich instytucji: policji, prokuratury, sądu rodzinnego i nieletnich o przestępstwie lub zagrożeniu dobra dziecka w celu podjęcia przez te instytucje działań w ramach swoich obowiązków służbowych. Działania te zapobiegną krzywdzeniu dziecka, spowodują wyciągnięcie odpowiedzialności w stosunku do sprawcy i wesprą dziecko i rodzinę w sytuacji kryzysu.

Rolę i zadania nauczycieli oraz szkolnych specjalistów w zakresie udzielania pomocy dziecku określa Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, jak też Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Odpowiedzialność nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników niebędących nauczycielami za pomoc dzieciom krzywdzonym wynika również z innych przepisów prawa, m.in. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12, Kodeksu postępowania cywilnego – art. 572, Konwencji o Prawach Dziecka.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” dyrektor, nauczyciel-wychowawca lub pedagog szkolny – jako przedstawiciel oświaty – może wszcząć procedurę przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” i w ciągu 7 dni przekazać go przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadzić należy w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobą, wobec której istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie wobec dziecka, jest któraś z tych osób, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby mu najbliższej i pełnoletniej oraz – w miarę możliwości – w obecności psychologa. Formularz powinien być wypełniony podczas rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Rozmowa taka może odbyć się w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu tej osoby.

Zasady postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie.

 1. Nauczyciel:

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy /pedagogowi szkolnemu/ dyrektorowi szkoły.

 1. Wychowawca:
 1. Przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia, że bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która wymaga pomocy innych, zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa szkolnego. Informuje również o konieczności kontaktu z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wychowawca ucznia nie komunikującego się werbalnie zgłasza sprawę do rozpatrzenia przez zespół wychowawczy.

 

 1. Nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie dziecka np. konieczności przebadania dziecka przez lekarza oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec córki/syna.
 2. Sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości stan zdrowia, uzyskane informacje oraz podjęte przez siebie działania.
 3. W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację dziecka z zespołem klasowym, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.
 4. Systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi dziecko.
 1. Pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem (z zespołem wychowawczym):

W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka i że możliwa jest współpraca z rodzicami:

 1. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zebranie zespołu wychowawczego.
 2. W ramach pracy zespołu wychowawczego zawiera z rodzicami kontrakt o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny.
 3. Podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku:
 1. wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły,
 2. wspierania rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych,
 3. pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie procedur mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów,
 4. zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących: poradnictwo i warsztaty w zakresie metod poszukiwania prac, zorganizowani pomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w szkole itp.
 1. Upoważniony przez dyrektora szkoły wypełnia „Niebieską Kartę Część A” wszczynając tym samym procedurę „Niebieskiej Karty”.
 2. Oddelegowany przez dyrektora szkoły bierze czynny udziale w pracach zespołu interdyscyplinarnego, który stworzy zintegrowana strategię pomocy, monitoruje sytuację dziecka i rodziny.
 3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę pedagog szkolny upoważniony przez dyrektora szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do Policji, Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka:

 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pedagog szkolny powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie.
 2. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

Współpraca szkoły z Policją.

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej zespół i Policja utrzymują stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
 2. Koordynatorami współpracy z Policją są dyrektor zespołu i pedagog.
 3. Z zespołem współpracuje także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się zespół.

 

W ramach współpracy Policji ze szkołą organizuje się:

 1. Spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli, dyrektora z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii o tematyce dotyczącej zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 2. Spotkania tematyczne dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły z Policją m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń.
 3. Informowanie Policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci i uczniów oraz przejawach demoralizacji na terenie zespołu.
 4. Udzielanie przez Policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, które zaistniały na terenie zespołu lub poza nim.