Klauzula informacyjna – monitoring w szkole.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:

 1. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Słowackiego 2, , e-mail: sekretariat@sp2.boleslawiec.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@sp2.boleslawiec.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
 • ochrona mienia.
 1. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest :

Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora
Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.

 1. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku szkoły, korytarz na I i II piętrze, korytarz przy sali gimnastycznej, fragmenty klatek schodowych, korytarz i szatnia uczniowska w części podpiwniczonej budynku, boisko szkolne, chodnik wzdłuż sali gimnastycznej.
 2. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane aż do nadpisania maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
 • Prawo dostępu do nagrań
 • Prawo do sprostowania danych – ograniczony zakres
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania
 • Prawo do sprzeciwu
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na obiekt i teren Szkoły Podstawowej nr 2 w  Bolesławcu.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają   automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych