Regulamin konkursu

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM –

DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POLSKIEJ” 

im. Moniki Kalinowskiej

DEMOSTENES – (384-322 p.n.e.) – najwybitniejszy mówca starożytnej Grecji, obrońca demokracji. Człowiek, który dzięki wytrwałości, konsekwencji i determinacji – pokonał swoje słabości i ułomności fizyczne. Dowiódł, że praca nad sobą, niepoddawanie się przeciwnościom oraz silna wola pozwalają na osiągnięcie sukcesu, dlatego też został uznany za swoistego patrona konkursu.

MONIKA KALINOWSKA – (1976-2021) – nauczycielka języka polskiego, autorka scenariuszy spektakli, musicali, teksów piosenek, przemówień, tłumacz. Kreatywna nauczycielka, wielbicielka pięknej polszczyzny, przyjaciółka młodzieży, a przede wszystkim współpomysłodawczyni i propagatorka tego konkursu.

CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o piękno języka polskiego, poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację pozawerbalną
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania poglądów w kulturalny sposób
 • Przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Napisanie i wygłoszenie tekstu (przemówienia lub wypowiedzi w innej formie) na temat mieszczący się w kategorii „Świat wokół mnie”, skierowanego do rówieśników, zwracającego uwagę na warte popularyzowania lub niewłaściwe zjawiska dostrzegane przez uczestniczki/uczestników.
 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka
 • Czas trwania prezentacji – 2-3 minuty

KRYTERIA OCENY WYSTĄPIEŃ

Kryteria oceniania:

Wybierając najlepsze mówczynie/mówców, komisje konkursowe na każdym etapie będą zwracać uwagę na następujące elementy:

 • dobór tematu i jego realizacja,
 • dykcja,
 • warstwa językowa,
 • ogólne wrażenie (tu np.: kontakt ze słuchaczami, wykorzystanie środków pozawerbalnych, mowa ciała, itp.),
 • czas trwania prezentacji.

TERMINY

Konkurs składa się z trzech etapów.

 • Etap I – eliminacje szkolne: Dyrektor szkoły do przeprowadzenia eliminacji szkolnych powołuje szkolną komisję konkursową, która wybierze dwie najlepsze osoby  ze swojej szkoły. Termin – do 28 kwietnia 2023
 • Etap II – eliminacje powiatowe – przeprowadzane są przez powołane w tym celu Powiatowe Komisje Konkursowe, które wybierają do czterech laureatów. Termin – do 31 maja 2023r.
 • Etap III– wojewódzki (finał konkursu): 7 czerwca 2023r.

Komisja konkursowa, po wysłuchaniu uczestniczek/uczestników, dokona wyboru najlepszych   prezentacji, wyłaniając zdobywczynie/zdobywców czołowych  miejsc oraz/lub wyróżnień.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu etapu wojewódzkiego.

Nazwiska uczennic/uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu (wypełnioną kartę zgłoszenia – Załącznik  nr 1) należy przesłać do 2 czerwca 2023 r.

Trzy możliwości:

 1. Pocztą elektroniczną (scan): sekretariat@sp2.boleslawiec.pl
 2. Faksem – (075) 6121334
 3. Pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. J. Słowackiego 2
59-700 Bolesławiec

Dokładne informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia zmagań finałowych przesłane zostaną do szkół biorących udział w konkursie do 5 czerwca 2023r.

NAGRODY W FINALE

 • wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie
 • dla laureatów każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe
 • zwyciężczyni/zwycięzca zdobędzie tytuł DOLNOŚLĄSKIEGO MISTRZA MOWY POLSKIEJ i zostanie uhonorowana/uhonorowany statuetką

Postanowienia ogólne:

 • udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu
 • Uczestnicy i ich Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu
 • Warunkiem uczestnictwa w finale jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia (zgody na udział w konkursie), zamieszczonego w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Słowackiego 2
59-700 Bolesławiec

 • W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką konkursu:

a.sozanska-kut@sp2.boleslawiec.eu

załącznik nr 1
klauzula informacyjna
zgoda