Wspólnie Wiemy Więcej www Bolesławiec

Miasto Bolesławiec realizuje projekt „Wspólnie Wiemy Więcej www Bolesławiec” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Priorytet 10. Edukacja
Działanie 10.02. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.02.01 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne – tryb nadzwyczajny

 

Nr Projektu RPDS.10.02.01-02-0002/22

 

Wartość projektu 1 311 925,63 Dofinansowanie Wkład UE 1 115 136,72

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (rozumianych również jako umiejętność komunikowania się w j. polskim) oraz zwiększenie szans edukacyjnych i zniwelowanie deficytów u uczniów zobowiązanych do kontynuowania obowiązku szkolnego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski w wyniku emigracji z terenów objętych działaniami wojennymi. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2023 r.- 30.11.2023 r. i jest skierowany do uczniów wszystkich pięciu szkół podstawowych, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz do uczniów polskich w tych szkołach jak również do nauczycieli tychże szkół. Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Udział w Projekcie jest bezpłatny – koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia

Szkoła podstawowa nr 2:

11)    Zadanie 1 – Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,

12)    Zadanie 2 – Zajęcia o charakterze integracyjnym – warsztaty ceramiczne,

13)    Zadanie 3 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,

14)    Zadanie 4 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,

15)    Zadanie 5 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,

16)    Zadanie 6 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,

17)    Zadanie 7 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,

18)    Zadanie 8 – Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich

19)    Zadanie 9 – Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. I – III (5 dni),

20)    Zadanie 10 – Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. IV – VIII (7 dni),

21)    Zadanie 11 – Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym – jednodniowa wycieczka do Wrocławia – Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Nauczyciele szkół podstawowych:

53)  Zadanie 1 – Szkolenie celem którego będzie zdobycie i/lub doskonalenie wiedzy na temat tworzenia się depresji i niskiej samooceny, poznanie metod pracy z osobą w depresji, z niską samooceną, z uczniami doświadczającymi traumy, rozwijanie szacunku dla osób z problemami natury psychicznej. Szkolenie umożliwi dostarczenie wielu informacji i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego z dziećmi prezentującymi zachowania będące efektem doznanej traumy związanej z działaniami wojennymi na terenie ich ojczyzny.

54)    Zadanie 2 – Szkolenie celem którego będzie praca w sytuacjach konfliktowych, jakie zdarzają się na co dzień między młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoli tym samym uzyskać nauczycielom odpowiedź na pytania takie jak: Jak efektywnie zarządzać konfliktem w klasie w sytuacji różnic kulturowych. Planowane do nabycia umiejętności to rozwijanie u uczniów umiejętności dojrzałego wyrażania emocji z uwzględnieniem doświadczeń imigracyjnych, prowadzenie praktycznych mediacji w sytuacji konfliktu w klasie, wsparcie uczniów w budowaniu samodzielności i sprawczości w sytuacjach kryzysowych.

Zadania dla wszystkich uczniów:

55) Na zakończenie projektu planowany jest spektakl, który stanowić będzie podsumowanie warsztatów teatralnych organizowanych w ramach projektu. Uczniowie zarówno z Ukrainy, jak i Polski zyskają możliwość ukazania innym uczniom swoich zdolności artystycznych, zaprezentowania wspólnie wymyślonego widowiska. W odniesieniu do wszystkich uczniów (zarówno wcielających się w rolę aktorów i aktorek, jak i widowni), jako cele uczestnictwa w spektaklu należy wskazać: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i kulturalnego zachowania podczas występu, umożliwienie kontaktu ze sztuką, nauka szacunku i tolerancji do innych osób (uszanowanie tego, że inni uczniowie poświęcili czas i przełamali swoją tremę, aby przygotować wystąpienie), uwrażliwienie na piękno, wzbogacenie słownictwa języka polskiego. W kosztach zadania uwzględniono koszt wynajmu sali na potrzeby organizacji spektaklu, jak i koszt obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) oraz materiały scenograficzne.

info S.Łukasiewicz-Nawieśniak