Deklaracja dostępności

Wstęp:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2.boleslawiec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30 listopada 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 stycznia 2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre zdjęcia  z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Informacje dodatkowe:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

– możliwość powiększenia/pomniejszenia tekstu,

– ustawienie skali szarości,

– ustawienie wysokiego kontrastu,

– negatyw,

– ustawienie jasności tła,

– podkreślenie łącza,

– czytelna czcionka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Paszek
e-⁠mail: j.paszek@sp2.boleslawiec.eu

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp2.bolslawiec.pl,
telefon 756121334.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem  zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie  niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej  lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji Podmiot publiczny powinien zrealizować  żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

  1. Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście (wejście A) od strony ul. Słowackiego. Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Szkoły prowadzą również następujące wejścia: B (od strony ul. Słowackiego, z lewej strony budynku, do którego prowadzą schody w dół), wejście C (od strony boiska Orlik) oraz wejście D ( od strony dużej sali gimnastycznej, od ul. Polnej). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2.  Na terenie posesji szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.
  4. W budynku na każdej kondygnacji (piwnica, parter, I piętro i II piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Na każdej kondygnacji budynku występują informację o kierunkach ewakuacji, wyjściach ewakuacyjnych oraz plany z rozkładami pomieszczeń. Jest również określone miejsce zbiórki i procedury ewakuacyjne.
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.