Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W BOLESŁAWCU.

Najważniejszym celem edukacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków optymalnego rozwoju, wśród których mieści się również ocenianie.

Ocena ma zapewnić rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

i umiejętności wynikających z obowiązujących programów nauczania.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w tym zakresie,

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4. dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej .

/ Rozporządzenie MEN z dn. 19 kwietnia 1999 r. § 1 ust. 2 /

§1

1. W niniejszym regulaminie pojawiają się pojęcia: podstawa programowa, program nauczania, wymagania edukacyjne. Należy przez nie rozumieć:

a) podstawa programowa – obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy treści kształcenia, które są uwzględnione w programach nauczania. Zawierają treści wspólne

i konieczne dla wszystkich programów nauczania z danego przedmiotu.

b) program nauczania- uszczegółowiony opis działań podejmowanych przez nauczyciela

w celu realizacji treści kształcenia określonych w podstawach programowych

i wykraczających poza nie.

c) wymagania edukacyjne – opis oczekiwań osiągnięć uczniów na pięciu poziomach, które odpowiadają tradycyjnym stopniom szkolnym.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela: poziomu, postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania, formułowaniu oceny.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców( opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4. W przypadku opinii lub orzeczenia poradni specjalistycznych o deficytach rozwojowych ucznia

i innych trudnościach w nauce, nauczyciel obniża wymagania w zakresie podanym przez poradnię, tak aby umożliwić uczniowi sprostanie innym wymogom edukacyjnym.

Przy ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego

i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

Poniższe wymagania zostały opracowane przy uwzględnieniu czterech kryteriów:

stosunek osiągnięć ucznia do podstawy programowej i programu nauczania;

stopień złożoności treści kształcenia,

stopień samodzielności pracy ucznia,

wymierne efekty działań uczniowskich ( konkursy, olimpiady, zawody )

1. Wymagania edukacyjne na stopień celujący obejmują treści:

wykraczające poza program nauczania,

wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia,

stanowiące efekty samodzielnej pracy ucznia,

umożliwiające stosowanie rozwiązań nietypowych, twórczych,

zapewniające sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

i innych na różnych szczeblach lub inne porównywalne osiągnięcia.

2. Wymagania edukacyjne na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:

· złożone, trudne do opanowania ( szczegóły w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów ),

· wymagające korzystania z różnych źródeł,

· umożliwiające rozwiązywanie problemów w nietypowych sytuacjach.

3. Wymagania edukacyjne na stopień dobry obejmują elementy treści:

bardziej złożone od treści zaliczanych do wymagań podstawowych o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych ( szczegóły w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów).

przydatne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

wymagające umiejętności stosowania samodzielnie wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykłady znane z lekcji lub podręcznika).

4. Wymagania edukacyjne na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

· najważniejsze w uczeniu danego przedmiotu na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych ( szczegóły w wymaganiach edukacyjnych poszczególnych przedmiotów),

· proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości (szczegóły jak wyżej)

· ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

5. Wymagania edukacyjne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

niezbędne w dobrej nauce danego przedmiotu ( szczegóły w wymaganiach edukacyjnych danego przedmiotu),

potrzebne w życiu,

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności (szczegóły jak wyżej).

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań typowych o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

nic wykorzystał wskazanych przez nauczyciela przedmiotu sposobów poprawiania bieżących ocen cząstkowych ( w przypadku oceny niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego).

§3

OCENA OPISOWA – UCZNIOWIE KLAS I- III.

W edukacji wczesnoszkolnej nie stosuje się oceny cyfrowej ani innej przypominającej ją. Wprowadza się ocenę opisową, która spełni następujące funkcje:

1. informacyjną – przekazującą, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki

był jego wkład pracy

2. korekcyjną – odpowiadającą na pytanie: nad czym uczeń musi jeszcze popracować,

co poprawić, co zrozumieć, udoskonalić

3. motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju dalszego wysiłku, dającą

wiarę we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu

4. rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentrującą

się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizująca go do zmian

i dalszego rozwoju

W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. Ocena z zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna .

OCENY – UCZNIOWIE KLAS IV – VI

W klasach IV – VI ustala się następującą skalę ocen:

celującą – 6

bardzo dobrą – 5

dobrą – 4

dostateczną – 3

dopuszczającą – 2

niedostateczną – 1

§4

SPOSOBY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

1. Zasady oceniania:

a) oceniać należy:

· obiektywnie

· jawnie

· w przyjaznej atmosferze,

b) w ciągu tygodnia można przeprowadzić tylko dwa 1-2 godz. zadania klasowe (sprawdziany, testy, wypracowania )

c) nauczyciel informuje uczniów z minimum trzydniowym wyprzedzeniem o terminach prac klasowych i powtórzeń obejmujących większą część materiału programowego.

d) na początku każdego semestru nauczyciel informuje uczniów o minimalnej ilości prac klasowych obowiązujących w danym semestrze.

e) nauczyciel oddaje uczniom sprawdzone i ocenione prace, najpóźniej po dwóch tygodniach od przeprowadzonego badania kontrolnego.

f) bez uprzedzenia nauczyciel przeprowadza ustne lub pisemne sprawdziany nie więcej niż z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych.

g) poprawianie bieżących ocen cząstkowych

h) uczniowie klas czwartych przez pierwsze dwa tygodnie września nie otrzymują ocen niedostatecznych.

i) na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien tę ocenę uzasadnić. Kontrolne prace pisemne rodzice mogą otrzymać do wglądu podczas zebrań lub innych spotkań z nauczycielem.

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o:

procedurze poprawiania bieżących ocen, szczególnie niedostatecznych

formach poprawiania cząstkowych ocen niedostatecznych (pisemnie, ustnie)

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca (po uzyskaniu informacji od nauczyciela przedmiotu ), przed klasyfikacją semestralną i końcoworoczną, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej..

2. Formy oceniania:

zadawanie pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych (kontrola ustna)

wydawanie uczniom poleceń ( wykonywanie zadań, ćwiczeń ), które wykonują ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń,

dopuszcza się możliwość stosowania standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych,

obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych ( ocena aktywności),

przygotowanie materiału do nowej lekcji,

różnorodne prace domowe.

3. Częstotliwość oceniania:

uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum pięć ocen,

oceny cząstkowe powinny być uzyskiwane systematycznie,

nauczyciel powinien stosować różnorodne narzędzia kontrolne (formy oceniania )

4. System oceniania .

Stosuje się następujący system oceniania cząstkowego:

Celujący (cel), bardzo dobry (bdb), dobry (db), dostateczny (dst), dopuszczający (dop), niedostateczny (nds).

Taką samą skalę ustala się jako oceny klasyfikacyjne końcowe ( semestralne) począwszy od klasy czwartej.

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć dydaktycznych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły

z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa powyżej, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5. Ocena zachowania.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c. dbałość o honor i tradycje szkoły;

d. dbałość o piękno mowy ojczystej;

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g. okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a. wzorowe;

b. bardzo dobre;

c. dobre;

d. poprawne;

e. nieodpowiednie;

f. naganne,

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem §7 pkt.1 podpunkt a i b.

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę (po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia) jest ostateczna, z zastrzeżeniem: uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b. wychowawca klasy,

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d. pedagog,

e. psycholog,

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g. przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

6. Wychowawca klasy na początku roku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia `uczniowi nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

7. Ocenę zachowania semestralną i na koniec roku szkolnego ustala wychowawca w oparciu

o przyjęte kryteria:

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej ,w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5

ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a także zimowych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji .

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 6

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O EFEKTACH PRACY ICH DZIECI.

1) Kontakty bezpośrednie nauczyciela (wychowawcy) z rodzicami: zebranie ogólnoszkolne, klasowe, rozmowy indywidualne, zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

2) Kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna, korespondencja listowa, adnotacja w zeszycie przedmiotowym, dzienniczek ucznia.

§7

Promowanie uczniów

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli na koniec roku szkolnego otrzymał wszystkie oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. W klasach I – III otrzymuje promocję, jeśli jego osiągnięcia oceniono pozytywnie. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia:

a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

b) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

4. Do egzaminu klasyfikacyjnego mogą przystąpić uczniowie o indywidualnym toku nauki oraz uczniowie, którzy nie zostali sklasyfikowani z powodu nieobecności usprawiedliwionych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na składanie egzaminu klasyfikacyjnego przez ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

5. Egzaminy klasyfikacyjne będą się odbywać w trybie przewidzianym dla egzaminów poprawkowych. Rodzic ma możliwość uczestniczenia w egzaminie

6. W klasie VI przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych

w standardach wymagań.

7. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

a) Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Rodzice ucznia decydują o możliwości skorzystania z udogodnień dostosowanych do dysfunkcji ich dzieci. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

b) W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia ze sprawdzianu.

c) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

d) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

e) Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły

Do powyższego regulaminu dołącza się szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania i zachowania.

1. Wewnątrzszkolny system oceniania został (po konsultacjach z wszystkimi nauczycielami SP nr 2) opracowany przez szkolną komisje składającą się z liderów zespołów przedmiotowych.

2. Zatwierdzony został przez dyrekcję i radę pedagogiczną po uprzedniej konsultacji i opinii rodziców.

3. Jednolity tekst wewnątrzszkolnego systemu oceniania przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 23.01.2007 roku.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

Ustalenia odnoszące się do dokonywania oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej.

I. FUNKCJE OCENY OPISOWEJ

W edukacji wczesnoszkolnej nie stosuje się oceny cyfrowej podsumowującej wyniki edukacji. Wprowadza się ocenę opisową, która spełni następujące funkcje:

· diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytania, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,

· informacyjną – przekazującą informację, co dziecko zdołało opracować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy,

· korekcyjną – odpowiadająca na pytanie: nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co zmienić, udoskonalić,

· motywacyjną – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizując

nauczyciela, mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju.

II. INFORMACJE ZAWARTE W OCENIE OPISOWEJ

Kontrola pracy ucznia rozumiana jest tylko i wyłącznie jako zbieranie informacji o dziecku, a ocena – jako przekazywanie tej wiedzy uczniom, rodzicom.

Jest ona ustną lub pisemną informacją o:

a) osiągnięciach, postępach, efektach pracy ucznia w zakresie:

· rozwoju poznawczego: mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności

matematyczne, umiejętności przyrodniczo – geograficzne,

· rozwoju artystycznego,

· rozwoju społeczno – emocjonalnego i fizycznego.

b) problemach dydaktyczno – wychowawczych/napotykanych przez niego trudnościach w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych/,

c) potrzebach rozwojowych ucznia,

d) nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocniczych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

III. RODZAJE OCENY OPISOWEJ

Ocena opisowa jest:

a) bieżąca – ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia,

– nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę, nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować,

– podkreśla osiągnięcia ucznia, nie porównuje go z innymi uczniami,

– obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac i motywuje do dalszych wysiłków.

b) semestralna – ma charakter ogólny i w pełni informuje o aktywności dziecka, o postępach w nabywaniu poszczególnych umiejętności, o specjalnych uzdolnieniach, o stanach wewnętrznych przeżyć dziecka i przejawach jego zachowania.

c) roczna – podkreśla zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej,

– ma charakter diagnostyczno – informacyjny.

IV. NARZĘDZIA W OCENIE OPISOWEJ

Gromadzenie informacji o uczniu mogą ułatwić nauczycielowi następujące narzędzia oceny opisowej:

– wytwory dziecięce/karty pracy ucznia, prace dowolne, plastyczne, literackie, zeszyty, ćwiczenia, albumy itp./

– arkusz obserwacyjny ucznia klas I – III – nauczyciel obserwuje i odnotowuje spostrzeżenia w wybranej formie,

– karty samooceny dziecka/według uznania nauczyciela/,

– testy, prace kontrolne, klasowe,

– karty informacyjne lub ocena opisowa w formie ustnej dla rodzica, według uznania nauczyciela w połowie każdego semestru,

– karta oceny opisowej za I semestr w formie, np. listu do dziecka, rodzica o postępach dziecka,

– świadectwa z opisem rocznej pracy ucznia.

V. DOKUMENTOWANIE OCENY OPISOWEJ

1. Teczki ucznia lub segregatory z pracami ucznia do wglądu w klasach.

2. Arkusz obserwacyjny i inne informacje na temat pracy ucznia znajdują się u nauczyciela

3. Zeszyty i wytwory dziecięce do wglądu w klasach, w czasie pracy uczniów.

4. Arkusz ocen i dziennik lekcyjny ( w czasie ferii i wakacji będą znajdować się w sekretariacie szkoły).

VI. OCENA Z ZACHOWANIA

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

2. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

VII. KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danej klasie.

2. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania ( rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych )

3. Promowanie

Ucznia klas I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami/ (rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r )

Bolesławiec, wrzesień 2001

ANEKS NR 1 DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO DLA KLAS I – III

Ad V. DOKUMENTOWANIE OCENY OPISOWEJ

2. Informacje na temat pracy i zachowania ucznia nauczyciel gromadzi według przyjętych przez siebie narzędzi obserwacji ucznia, np. arkusze obserwacji, dzienniczek pracy ucznia, tabela samooceny, itp.

4. · Arkusze ocen ucznia zawierają końcoworoczną ocenę opisową obejmującą zajęcia edukacyjne, zachowanie i przedmiot dodatkowy /religia – ocena cząstkowa, śródroczna i końcoworoczna z religii jest wyrażona stopniem./

· Dziennik zajęć ucznia nauczania zintegrowanego:

a) bieżące obserwacje są dokonywane za pomocą symboliki przyjętej przez nauczyciela. Można korzystać ze znaków zaproponowanych w dzienniku wydawnictwa ZAK, znaków cyfrowych lub innych, np.:

W – wzorowo 6 – celująco

Z – znakomicie 5 – bardzo dobrze

P – przeciętnie 4 – dobrze

S – słabo 3 – dostatecznie

BS – bardzo słabo 2 – dopuszczająco

1 – niedostatecznie

Informacje te / bez względu na ustaloną symbolikę/ maja być pomocne w ustaleniu rocznej oceny opisowej.

b) podsumowanie osiągnięć uczniów za pierwszy i drugi semestr zapisane zostaje w dzienniku jako stwierdzenie uogólniające:

· ocena pozytywna,

· ocena negatywna.

Kryteria ocen uczniów klas I – III:

Wychowawca wypełniając rubryki w dzienniku dot. osiągnięć edukacyjnych uczniów posługuje się ocenami:

1a)Oznakowania: W – wzorowo, Z-znakomicie, P- przeciętnie, S-słabo, BS- bardzo słabo

ocenę opisową ze zwrotem „wzorowo ” otrzymuje uczeń, który:

§ samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe problemy i zadania,

§ wykazuje szczególną aktywność na zajęciach, jest badawczy, odkrywczy i twórczy,

§ systematycznie i samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł wiedzy,

§ jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się większą dojrzałością niż pozostałych uczniów w klasie,

ocenę opisową ze zwrotem „znakomicie” otrzymuje uczeń, który:

§ aktywnie uczestniczy w zajęciach,

§ jego postępy i osiągnięcia pozwalają na sprawne zastosowanie posiadanych umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

ocenę opisową ze zwrotem „przeciętnie” otrzymuje uczeń, który:

§ sporadycznie jest aktywny na zajęciach,

§ jego osiągnięcia i postępy pozwalają na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań i problemów o średnim stopniu trudności,

ocenę opisową ze zwrotem” słabo” otrzymuje uczeń, który:

§ nie wykazuje aktywności na zajęciach,

§ jego osiągnięcia i postępy pozwalają na rozwiązywanie zadań i problemów o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela,

§ jego osiągnięcia pozwalają mu na podjęcie nauki w klasie programowo wyższej,o ocenę opisową ze zwrotem ” bardzo słabo” otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

1b)Oznakowania wyrażone cyfrą: 6-celująco, 5-bardzo dobrze. 4-dobrze, 3-dostatecznie, 2-dopuszczająco,1-niedostatecznie

6 – celująco – otrzymuje uczeń, który opanował treści znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi zastosować w praktyce. Osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Chętnie podejmuje dodatkowe działania.

5 – bardzo dobrze – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi zastosować je w praktyce.

4 – dobrze – otrzymuje uczeń, który opanował istotne treści programowe danej klasy, przydatne i niezbędne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia. Opanował umiejętności, które umie zastosować w sytuacjach typowych, znanych z przykładów i wzorów poznanych na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

3 – dostatecznie – otrzymuje uczeń, który opanował najważniejsze treści programowe danej klasy, łatwe, często powtarzające się, dające się wykorzystać w działalności przeciętnie zdolnego ucznia.

2 – dopuszczająco – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, ale braki te są możliwe do nadrobienia w ciągu dalszej nauki. Opanował treści niezbędne w uczeniu się i życiu.

1 – niedostatecznie – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości

i umiejętności zawartych w podstawach programowych, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadań

o niewielkim stopniu trudności. Dopuszcza się możliwość stosowania (+ i -) przy ocenach, aby podkreślić umiejętności i niedociągnięcia.

Ad VI. OCENA Z ZACHOWANIA

3. Bieżące obserwacje są zapisywane za pomocą symboliki przyjętej przez nauczyciela. Można korzystać ze znaków zaproponowanych w dzienniku wydawnictwa ŻAK:

W – wyróżniająco

B – bez zastrzeżeń

N – niezadowalająco

4. Ocena z zachowania dotyczy postępów w rozwoju emocjonalno-społecznym,

a w szczególności:

a) przestrzeganie praw i obowiązków:

· punktualność uczęszczania do szkoły,

· przygotowanie do lekcji,

· kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

· dbanie o higienę osobistą oraz czystość podręczników i przyborów szkolnych,

· wypełnianie obowiązku dyżurnego,

· troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo innych,

· opiekuńczość w stosunku do ludzi i zwierząt.

b) relacja z rówieśnikami:

· czuje się dobrze wśród rówieśników,

· potrafi cieszyć się z sukcesów innych ludzi,

· posiada umiejętność współpracy w zespole,

· bierze aktywny udział w życiu klasy,

· chętnie pomaga innym,

· potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych,

· dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób starszych.

c) relacja z nauczycielem:

· nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

· nawiązuje kontakt z nauczycielem,

· zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje chętnie i wytrwale.

d) samodzielność:

· jest pracowity i obowiązkowy,

· potrafi dokonać oceny swojego zachowania,

· dba o estetykę zeszytów i przyborów szkolnych,

· gospodaruje wolnym czasem w taki sposób, aby rozwijać swoje zainteresowania,

· wykazuje aktywność podczas zajęć.

i będzie oznaczona w dzienniku symboliką: W, B, N.

Kryteria ocen z zachowania

Obserwacje poczynione przez nauczyciela notowane są w dzienniku za pomocą symboli:

Wyróżniająco – W – otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie powyższe wymagania i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów. Jest znany społeczności szkoły jako osoba życzliwa, serdeczna i zaangażowana w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Stara się spełniać wszystkie kryteria bez zarzutu.

Bez zastrzeżeń – B – otrzymuje uczeń, który spełnia wyżej wymienione wymagania, popełniając drobne uchybienia lub przestrzega wybiórczo wyżej wymienione wymagania.

Niezadowalająco – N – otrzymuje uczeń, który popełnia poważne uchybienia, nie przestrzega wyżej wymienionych wymagań.

5. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny z zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen (Rozporządzenie MENiS

z dn 24-01-2000 r. §9 i Rozporz. MENiS z dn.19-02-2002 r. §12).