Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: administratorem danych ucznia i  jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2 reprezentowana przez dyrektora Panią Irenę Sikorę-Kołodyńską; naszym inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Herok i można skontaktować się z nim/nią przez email biuro@eduabi.eu, tel. 501102858; celem przetwarzania danych uczniów wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/ prawnego opiekuna  jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzenia odpowiednich ministrów, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;  odbiorcami danych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej , Kuratorium oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ Prowadzący – Urząd Miasta Bolesławiec, na podstawie umowy powierzenia danych: Referat Obsługi Szkół i Przedszkoli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bolesławiec, firma Vulcan, firma Nowa Era i inne na wniosek np. Sąd, MOPS; dane ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów  będą przechowywane  w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie.