Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 1. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 2

Numer identyfikacyjny REGON

00065068900000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

sekretariat@sp2.boleslawiec.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

w.surkont@sp2.boleslawiec.eu

Telefon kontaktowy

756121334

Data

2021-03-31

Miejscowość

Bolesławiec

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat bolesławiecki

Gmina

Bolesławiec (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie

komunikacyjne ?

Strona 1Strona 2

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub

posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń

technicznych?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa

asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość

ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Szkoła posiada system oddymiania, drzwi i przegrody przeciwpożarowe. W placówce wdrożone są procedury ewkuacyjne i

zostali przeszkoleni pracownicy w tym zakresie. Na kondygnacja wywieszone są plany kondygnacji i znaki ewakuacyjne.

Wejście główne z dojściem po kamiennych schodach i podjazdem dla osób niepełnosprawnych i rowerów.

Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła jest objęte monitoringiem zewnętrznym wizyjnym i wewnętrznym.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada

deklarację dostępności

Liczba stron:

1

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url

http://sp2.boleslawiec.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2021-03-29

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada

deklaracji dostępności

Liczba stron:

0Strona 3

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

 1. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

 1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

 1. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych

[ X ] TAK

 1. Przesyłanie faksów

[ X ] NIE

 1. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

 1. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] NIE

 1. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle

indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIEc. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

 1. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze

szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji

funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE

Strona 4