Szkoła promująca zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Bolesławcu

Dnia 8 grudnia 2016r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu naszej szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W chwili obecnej rozpoczęliśmy okres przygotowawczy, który trwa od roku do trzech lat.

W tym czasie konieczne są różnorodne działania:

 • odbycie form doskonalenia rady pedagogicznej z obszaru ,,Szkoły Promującej Zdrowie”(taka odbyła się 08.12.2016 r.),
 • powołanie szkolnego zespołu i koordynatora do spraw tworzenia ,,Szkoły Promującej Zdrowie”(już jest),
 • podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia(diagnoza , planowanie , realizacja , ewaluacja),
 • stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej
 • opracowanie raportu

Po upływie okresu przygotowawczego i po spełnieniu określonych warunków, nasza szkoła zostanie wpisana do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.
Przyjęto, że:
Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska


STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 • Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
 • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia.

Standardy te spełniają dwie funkcje:

 • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.
 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

 

Szkołę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły oraz zawarte w jej dokumentacji,
 • otwartość na zmiany,
 • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia