REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.
§ 2. Samorząd Uczniowski, działający w Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II
CELE I ZADANIA SU

§ 3. 1. Do głównych celów działalności SU należą:
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;
2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, społecznej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;
6) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
§ 4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
§ 5. W szkole działa wolontariat akcyjny przy Samorządzie Uczniowskim polegający na cyklicznym wspieraniu określonej akcji, zbiórek, pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych instytucji czy grup osób potrzebujących.
§ 6. 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
2. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie ze wszystkich oddziałów – po jednym przedstawicielu.
3. Rada wolontariatu wyłania ze swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynowanie pracy rady i reprezentowanie jej przed innymi organami szkoły.
4. Rada wolontariatu planuje swoją pracę, uwzględniając potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego.
5. Rada wolontariatu organizuje pomoc uczniom szkoły, ich rodzinom, osobom niezwiązanym ze środowiskiem szkolnym, a znajdującym się w potrzebie, a także zwierzętom poprzez: 1) organizację kwest, zbiórek odzieży, karmy dla zwierząt; 2) organizację kiermaszów i balów charytatywnych, aukcji przedmiotów wykonanych przez uczniów, z których dochód jest przeznaczany na pomoc potrzebującym;
6. Rada wolontariatu organizuje własne przedsięwzięcia oraz włącza się w akcje lokalne i ogólnopolskie.
7. Nad prawidłowością działania rady wolontariatu opiekę sprawuje wybrany przez uczniów opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział III
OPIEKUN SU

§ 7. Opiekę nad pracą SU sprawuje(ą) Opiekun(owie) SU.
§ 8. Opiekuna(ów) Samorządu powołuje Dyrektor spośród nauczycieli zaproponowanych przez Samorząd.
§ 9. Opiekun(owie) SU wspomaga(ją) jego działalność poprzez wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, inspirowanie uczniów do działania, pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
§ 10. Wszelkie działania SU muszą być uzgadniane z Opiekunem(ami) Samorządu.
Rozdział IV
ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 11. Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
3. Ich kadencja trwa 1 rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.
§ 12. 1. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
1) identyfikują potrzeby uczniów;
2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;
3) informują uczniów o działalności Zarządu SU.
2. Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
3. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
1) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU;
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Prezydium SU lub dyrekcji;
3) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU;
4) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium SU.
4. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
1) współpraca z Prezydium SU i Opiekunem SU;
2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Prezydium SU;
3) zgłaszanie propozycji działań dla Prezydium SU;
4) kontrolowanie zgodności działań Prezydium SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły;
5) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Prezydium SU pod obrady.
5. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych sekcjach działających przy SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady Samorządów Klasowych.
6. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Prezydium SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.
§ 13. 1. Do kompetencji Prezydium SU należy:
1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich;
2) opracowanie rocznego planu działania SU;
3) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby;
4) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU.
2. Obrady Prezydium SU zwoływane są przez Przewodniczącego Prezydium SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Prezydium SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
3. Do obowiązków członków Prezydium SU należy:
1) uczestnictwo w pracach Prezydium SU i realizacja celów SU;
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji;
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU;
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Prezydium SU.
4. Prezydium SU składa się z:
1) Przewodniczącego SU;
2) Wiceprzewodniczącego SU;
3) Skarbnika;
4) Sekretarza;
5) Przewodniczących sekcji SU.
5. Przewodniczący SU:
1) kieruje pracą Prezydium SU;
2) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji;
3) zwołuje i przewodniczy zebraniom Prezydium SU oraz Rady Samorządów Klasowych.
6. Skarbnik Prezydium:
1) corocznie przestawia sprawozdanie finansowe Prezydium SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.
7. Sekretarz Prezydium
1) sporządza notatkę/sprawozdanie z obrad Prezydium SU oraz obrad Rady Samorządów Klasowych.
8. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Prezydium SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Prezydium.
§. 14. 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
ROZDZIAŁ V
ORDYNACJA WYBORCZA

§ 15. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 16. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.
§ 17. 1. Wybory do Samorządu odbywają się według następujących zasad:
1) opiekun Samorządu ogłasza termin wyborów, które odbywają się najpóźniej do 10 października każdego roku szkolnego;
2) po ogłoszeniu terminu Opiekun przyjmuje zgłoszenia kandydatów, którymi mogę być uczniowie klas od IV do VIII. Opiekun najpóźniej na tydzień przed wyborami przedstawia nazwiska kandydatów społeczności szkolnej.
3) Po ogłoszeniu listy kandydatów rozpoczęta zostaje kampania wyborcza, która trwa do dnia poprzedzającego wybory.
2. Wybory są tajne, bezpośrednie, powszechne, równe i większościowe.
3. W skład Samorządu wchodzi czworo uczniów, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i sekretarza, zależnie od ilości uzyskanych głosów.
4. Kadencja Samorządu trwa do następnych wyborów.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Prezydium SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Prezydium SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.