Nauczamy wychowując

W NASZEJ SZKOLE  I N T E G R A C J A  to: 

 • dwudziestoosobowe klasy z 3-5 uczniami niepełnosprawnymi ,
 • nabór dzieci do klas integracyjnych opierający się na dobrowolnym wyborze rodziców uczniów,
 • dwóch nauczycieli – wiodący i wspomagający, który pracuje z uczniami niepełnosprawnymi,
 • wysoko wykwalifikowany, twórczy, ambitny, podnoszący ciągle umiejętności i kwalifikacje, a przede wszystkim lubiący uczniów i swoją pracę zespół nauczycieli i pracowników obsługi,
 • dla uczniów mających dysfunkcje organizacja zajęć:
  •  z logopedą,
  •  z rehabilitantem,
  •  gimnastyki korekcyjnej,
  •  nauczania indywidualnego,
  •  dydaktyczno-wyrównawcze,
 •   budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toalety,   poręcze itp.),
 •   sukcesy uczniów  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
 •   wyposażenie klas w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 •   klaso-pracownia komputerowa,
 •   organizowanie w czasie roku szkolnego wycieczek oraz wyjazdów na tzw. zielone szkoły,

Realizowane w szkole formy pracy pozalekcyjnej:  

 • kółka (polonistyczne, turystyczne, przyrodniczo-ekologiczne, dziennikarskie, informatyczne, j. angielskiego),
 • zespół muzyczno-taneczny „Iskierki”,
 • zajęcia SKS i UKS (sekcje: l.a, piłki siatkowej, nożnej, badmintona),

Formy pracy budujące tożsamość szkoły:

 • apele z okazji świąt narodowych i państwowych,
 • uroczystości szkolne (pasowanie na ucznia, ślubowanie pierwszoklasistów, przekazanie klas trzecich, pożegnanie klas szóstych, jasełka, dzień wiosny),
 • festyn rodzinny (z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości i mieszkańców miasta),
 • witryna internetowa szkoły

Szkoła w środowisku lokalnym      

Co roku w maju lub w czerwcu odbywa się festyn, który gromadzi nie tylko uczniów i nauczycieli Naszej Szkoły, ale też rodziców i mieszkańców okolicznych ulic. Celem jest nie tylko promocja i zaznaczenie funkcjonowania w krajobrazie edukacyjnym miasta. Występy dzieci i zaproszonych gości, prezentacja dorobku i umiejętności uczniów, gry i zabawy z udziałem rodziców i nauczycieli integrują nas i jest to ogromny walor wychowawczy tej imprezy. Sprzedaż fantów, ciast przygotowanych przez rodziców, licytacja prac dzieci pozwalają co roku zebrać pewną sumę pieniędzy, za które zakupiono już m.in. ksero, telewizor kolorowy z magnetowidem, sześć radiomagnetofonów i in. przedmioty.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOLESŁAWCU

MOTTO:

NAUCZAMY WYCHOWUJĄC – WYCHOWUJEMY NAUCZAJĄC

MISJA

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia, umożliwiamy mu rozwój talentu, uzdolnień i osobowości.
 • Tworzymy szkołę twórczą, otwartą , przyjazna, bezpieczną.
 • Kształcimy umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie w duchu kultury, tolerancji, akceptacji, harmonii z przyrodą, w poczuciu wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka i środowiska społecznego oraz kreatywności i wytrwałości.
 • Kierujemy się następującymi wartościami: prawda, dobro, piękno, odpowiedzialność;
 • Przestrzegamy zasad:

– spójności (wspólne normy i wartości dla wszystkich podmiotów – rodzice, nauczyciele, uczniowie);

– perspektywiczności (ciągłość oddziaływań z uwzględnieniem faz rozwoju dziecka);

– otwartości i współpracy (uczestnictwo i współpraca wszystkich podmiotów działających w szkole i środowisku lokalnym);

– bezpieczeństwa;

 • Jesteśmy asertywni – mówimy NIE: agresji, przemocy, uzależnieniom;
 • Tworzymy i realizujemy programy zapobiegające patologiom społecznym;
 • Uczymy rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania właściwych wyborów i hierarchizacji wartości;
 • Kształtujemy postawę dialogu, umiejętności słuchania innych;
 • Tworzymy ceremoniał, tradycje, zwyczaje i obyczaje na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej;
 • Poszukujemy nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych będąc wzorcem dla ucznia;
 • Spędzamy wspólnie czas wolny( wycieczki, imprezy klasowe, szkolne, kółka sportowe i in.)
 • Stwarzamy możliwości doskonalenia uczniów i nauczycieli;
 • Zapewniamy każdemu uczniowi sukces( zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami).

WIZJA SZKOŁY

MOCNE STRONY

 • Usytuowanie w dwóch budynkach
 • Zaangażowanie pracowników
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Pozytywne dążenie do kształcenia i samokształcenia
 • Promocja szkoły (1-3)
 • Współpraca z przedszkolami
 • Turystyka
 • Jednozmianowość
 • Dobra atmosfera pracy
 • Swoboda w organizowaniu zajęć
 • Indywidualizacja pracy dydaktyczno- wychowawczej
 • Pedagogizacja rodziców
 • Młoda kadra
 • Dwóch pedagogów
 • Dwie biblioteki i świetlice
 • Sukcesy sportowe
 • Komunikatywny i życzliwy dyrektor

SŁABE STRONY

 • Zbyt liczne klasy
 • Trudne środowisko
 • Sytuacja materialna środowiska
 • Uboga baza dydaktyczna
 • Mała liczba zajęć pozalekcyjnych

SZANSE

 • Przyciąganie bogatego „klienta”
 • Komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa dla dziecka
 • Likwidacja agresji
 • Lepszy rozwój intelektualny, emocjonalny i sportowy dzięki dobrej kadrze
 • „Odpływ” dzieci z dobrze sytuowanych domów do konkurencyjnej placówki
 • brak wykorzystywania wszystkich możliwości nauczyciela

ZAGROŻENIA

 • Niepewność „jutra”
 • Niż demograficzny
 • Wagary, agresja, drugoroczność.

SZKOŁA NASZYCH MARZEŃ

 • Usytuowanie w dwóch budynkach
 • Zaangażowanie pracowników
 • Wysoko wykwalifikowana kadra
 • Dobra atmosfera pracy
 • Swoboda w organizowaniu zajęć
 • Indywidualizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • Komunikatywny i życzliwy dyrektor
 • Jednozmianowość
 • Turystyka
 • Pedagogizacja rodziców
 • Dwóch pedagogów
 • Psycholog i logopeda
 • Rehabilitant
 • Dwie pielęgniarki
 • Dwie biblioteki, świetlice, stołówki, sale gimnastyczne, szatnie
 • Sukcesy sportowe
 • Mniej liczne klasy
 • Bogata baza dydaktyczna
 • Dobry przepływ informacji z zewnątrz i wewnątrz szkoły
 • Szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
 • Zajęcia w bogato wyposażonych klasopracowniach
 • Szkoła miejscem umożliwiającym powstanie klas integracyjnych – budynek przystosowany technicznie, wykwalifikowana kadra
 • Tworzenie klas integracyjnych
 • Promocja – prezentacja osiągnięć uczniów w środowisku miejskim
 • Komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa dziecka
 • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka
 • Akceptacja prawa rodziców do wychowywania i nauczania moralnego i religijnego
 • Partnerstwo rodziców w pracy wychowawczej szkoły
 • Przeciwdziałanie agresji, drugoroczności i wagarom
 • Gotowość w niesieniu pomocy
 • Zaufanie
 • Umiejętność dostosowania się do możliwości partnera

Wychowanie zakłada wszechstronny rozwój dziecka, który u każdego dziecka przebiega w sposób indywidualny i tylko jemu właściwy. Dlatego celem wychowania jest zainicjowanie i ukierunkowanie rozwoju, a nie ukształtowanie sztywnego modelu „gotowej” osobowości. Przedstawiony poniżej MODEL ABSOLWENTA jest inspiracją i celem działań dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2, który poszczególni uczniowie osiągną w pełnym stopniu na miarę swoich możliwości indywidualnych.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu w interesujących go rodzajach aktywności, podejmowanych samodzielnie, dąży do realizacji podjętych zadań. Podejmuje również działania, które może wykonać przy pomocy dorosłego. Szuka informacji na interesujący go temat w różnych dostępnych mu źródłach. Potrafi opanować emocje, dostosować się do umów i zasad dotyczących postępowania. Dąży do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych z rówieśnikami. Przestrzega norm postępowania jako członek określonej grupy. Jest otwarty na wszelkie nowe propozycje działań. Rozwiązuje problemy na drodze dialogu. Potrafi kojarzyć, dochodzić do sedna sprawy. Dąży do osiągnięcia ideału osobowego wyrażającego się takimi cechami jak: pracowitość, świadomość moralna i duchowa, odpowiedzialność, aktywność, prawdomówność, koleżeńskość, uczciwość, tolerancja i wrażliwość.

   ABSOLWENT:

 • UMIE SŁUCHAĆ, FORMUŁOWAĆ I WYRAŻAĆ SWOJE MYŚLI,
 • UMIE POSŁUGIWAĆ SIĘ RÓŻNYMI ŹRÓDŁAMI WIEDZY I INFORMACJI,
 • UMIE WSPÓŁDZIAŁAĆ W GRUPIE I SAMOKSZTAŁCIĆ SIĘ
 • JEST PRZYGOTOWANY DO DALSZEJ NAUKI
 • JEST DOCIEKLIWY I TWÓRCZY
 • JEST PRAWDOMÓWNY
 • JEST ODPOWIEDZIALNY I WRAŻLIWY
 • JEST UCZUCIOWY
 • ZNA I PRZESTRZEGA ZASADY KULTURY OSOBISTEJ
 • ZNA SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY
 • ZACHOWUJE POSTAWY MORALNE I PATRIOTYCZNE
 • Włącza się w tok życia szkoły (pracuje w kołach zainteresowań, samorządzie szkolnym)
 • Ma własny wkład w rozwój klasy, szkoły, środowiska
 • Bierze udział w konkursach
 • Rozwija swoje mocne strony charakteru i pracuje nad słabymi
 • Pracuje nad poprawa swojej samooceny
 • Zna i przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury bycia
 • Potrafi rozwiązywać konflikty na drodze negocjacji
 • Potrafi powiedzieć „NIE” w sytuacjach nacisku i przymusu – jest asertywny
 • Kształci umiejętności społeczne (bycie z grupą, a nie poza nią; walka z egoizmem)
 • Wdraża się do umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej
 • Uczy się odpowiedzialności i tolerancji
 • Potrafi zaprezentować się pozytywnie jako absolwent
 • Uczy się zasad życia w rodzinie i społeczności
 • Szanuje i dba o dobro kulturowe
 • Zna swoje prawa, broni praw innych – słabszych
 • Efektywnego uczenia się
 • Zasad aktywnego słuchania
 • Formułowania i wyrażania swoich myśli
 • Posługiwania się różnymi źródłami wiedzy i informacji
 • Aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • Społecznego bycia w grupie
 • Rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania właściwych wyborów

WARTOŚCI

W Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu w procesie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania realizowane są i przestrzegane następujące wartości:

PRACOWITOŚĆ

ŚWIADOMOŚĆ MORALNA I DUCHOWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

AKTYWNOŚĆ

PRAWDOMÓWNOŚĆ

KOLEŻEŃSKOŚĆ

UCZCIWOŚĆ

TOLERANCJA

WRAŻLIWOŚĆ

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA WYCHOWAWCZE

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona w okresie szczególnej plastyczności psychiki dziecka i jego podatności na oddziaływanie pedagogiczne, jest wielostronną działalnością. Odwołując się do motta, można stwierdzić, że procesy nauczania – uczenia się, wychowywania i samowychowania, kształcenia i samokształcenia oraz wszelkie formy pracy opiekuńczo – wychowawczej ściśle ze sobą się łączą i zmierzają do ukształtowania osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości uniwersalnych. Oznacza to, że w procesie dydaktyczno – wychowawczym należy mieć na względzie zarówno kształtowanie wartościowych postaw społeczno – moralnych uczniów, jak i opanowanie przez nich odpowiedniego zakresu wiedzy i umiejętności.

W programie SP nr 2 wychowanie określane jest jako proces świadomego działania wychowawcy oraz współdziałania wychowawcy i wychowanka, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju przez:

– ukształtowanie prawego charakteru,

– zbudowanie poczucia odpowiedzialności a własny rozwój i wspólne dobro,

– poznanie i przestrzeganie norm społecznych,

– budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi.

Program zakłada również, że rozwój ten (człowieka) jest wszechstronny, pełny i harmonijny, obejmuje całego człowieka, scalając jego rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy.

Wychowanek w SP nr 2 rozumiany jako podmiot, to znaczy jest niepowtarzalna jednostką, posiada naturę cielesno – duchową, jest rozumny i wolny, stanowi o sobie, przeznaczony jest do wielkich zadań: samodzielność, samoświadomość, dojrzała miłość i wolność.

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu, uwzględnia następujące zadania szkoły i formy ich realizacji:

 1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia:

– rozwój społeczny,

– rozwój zdrowotny;

– rozwój wrażliwości estetycznej;

– rozwój intelektualny,

– rozwój moralny;

– rozwój duchowy.

 1. System pomocy uczniom w Szkole Podstawowej nr 2.

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA

ZADANIA

 1. FUNKCJONOWANIE W GRUPIE:
 2. Kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie
 3. Kształtowanie umiejętności słuchania, komunikowania się, rozwiązywania konfliktów i negocjowania
 4. Integracja zespołu klasowego
 5. Tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie
 6. Uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji
 7. Kształtowanie umiejętności przezwyciężania egocentryzmu ku postawie sprawiedliwości wobec każdego człowieka

FORMY REALIZACJI

 • rozwój grupy poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność za wykonywane zadania
 • opracowanie kontraktów szkolnych i klasowych
 • stosowanie niekonwencjonalnych metod integrujących zespoły klasowe
 • organizowanie i uczestnictwo w imprezach klasowych
 • organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek, wyjazdów
 • podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych
 1. ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE
 2. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich
 3. Wpajanie szacunku dla tradycji i historii narodowej oraz symboli narodowych
 4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, Ojczyzny i społeczności europejskiej
 5. Powiązanie tradycji narodowych z tradycjami religijnymi
 6. Kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych
 7. Ukazanie związków między prawami i obowiązkami w życiu społecznym
 8. Kształtowanie postawy poszanowania godności każdej osoby
 • tworzenie programów autorskich
 • organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych związanych ze świętami narodowymi
 • przeprowadzanie konkursów o charakterze regionalnym i wymiarze europejskim np. historyczny, plastyczny, krajoznawczy, ekologiczny
 • poznawanie historii narodowej poprzez takie działania jak wywiady, montaże literacko-muzyczne, osady bohaterów historycznych i literackich
 • wskazywanie obowiązków uczniowskich, obywatelskich i patriotycznych
 • pomoc koleżeńska
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych w każdej sytuacji
 • dbałość o czystość języka
 • eliminowanie agresji i poniżania słabszych

III. UCZESTNICTWO W KULTURZE

 1. Kultywowanie tradycji rodzinnych, narodowych i religijnych
 2. Zapoznanie z kulturą duchową narodu
 3. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu
 4. Kształtowanie umiejętności odczytywania różnych tekstów kultury

(obrazów, przekazów multimedialnych)

 • tworzenie tradycji szkoły
 • prezentacje twórczości uczniów
 • organizowanie wyjść i wycieczek do muzeów, galerii w mieście i regionie
 • poznawanie tradycji i obrzędów religijnych
 • udział w imprezach kulturalnych
 • udział w zajęciach informatycznych
 • wykorzystanie informacji zawartych w prasie oraz programach radiowych i telewizyjnych
 1. ŻYCIE RODZINNE

1.Kształtowanie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk życia we

własnej rodzinie

 1. Poznanie i kultywowanie rodzinnych tradycji
 2. Wskazywanie wzorców i prawidłowych zachowań w rodzinie
 3. Stymulowanie procesu samowychowania
 • spotkania z pedagogiem szkolnym
 • spotkania z członkami rodziny, przedstawicielami różnych zawodów
 • rozwijanie swoich zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • organizowanie uroczystości klasowych z okazji Dnia Matki, Dnia Babci itp.

ROZWÓJ ZDROWOTNY UCZNIA

ZADANIA

 1. kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
 2. promocja zdrowego trybu życia i przekazywanie modeli aktywnego spędzania wolnego czasu
 3. kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi
 4. uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami od narkotyków
 5. propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie – uświadamiania zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywania sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego
 6. rozwijanie sprawności fizycznej

FORMY REALIZACJI

 • wdrażanie programu udzielania pierwszej pomocy
 • wdrażanie programów profilaktycznych i proekologicznych
 • włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje promujące zdrowie i ekologię
 • współpraca z ośrodkami uzależnień MONAREM, Terenową Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną
 • współpraca z pielęgniarką szkolną
 • współpraca z policja
 • kontynuacja programów proekologicznych (m.in. zbiórka surowców wtórnych- „Człowieku chomikuj”, Szkolny Program Puszkowy, akcja zbiórki makulatury i złomu
 • programy artystyczne o charakterze ekologicznym
 • współpraca z Bolesławieckim Centrum Edukacji Ekologicznej
 • współpraca z Zarządem Oddziału PTTK w Bolesławcu
 • organizacja i udział w imprezach turystycznych (rajdy, wycieczki)
 • prowadzenie zajęć korekcyjnych, SKS-u
 • udział w zawodach sportowych

ROZWÓJ ESTETYCZNY UCZNIA

ZADANIA

 1. kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna w człowieku i otaczającym go świecie;
 2. wdrażanie uczniów do zachowań związanych z estetyką ubioru, troski o piękno klasy, szkoły, środowiska;
 3. wyrabianie u wychowanków potrzeb estetycznych niezbędnych w procesie rozwoju osobowości;

FORMY REALIZACJI

 • Uczestnictwo w różnych dziedzinach życia kulturalnego:

– wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze

– wyjścia do kina, muzeum, teatru itp.

– poznawanie zabytków i historii miasta i regionu

 • Włączanie się w ogólnopolskie, regionalne i miejskie akcje promujące kulturę i sztukę:

– konkursy, wystawy, gazetki szkolne i klasowe, udział w imprezach kulturalnych, programy artystyczne, apele itp.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

ZADANIA

 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej
 2. Kształcenie umiejętności twórczego myślenia
 3. Poszukiwanie i korzystanie z różnych źródeł informacji
 4. Stwarzanie sytuacji twórczych
 5. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań

FORMY REALIZACJI

 • Organizowanie konkursów;
 • Stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach;
 • Korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej i miejskiej, Internetu;
 • Wyrównywanie zaległości w pracy z uczniem mającym trudności w nauce;
 • Praca z uczniem zdolnym;
 • Prezentacja prac uczniowskich;
 • Prezentowanie własnego punktu widzenia.

ROZWÓJ MORALNY UCZNIA

ZADANIA

 1. Poznawanie norm moralnych;
 2. Dostrzeganie różnicy miedzy normami moralnymi a obyczajami;
 3. Kształtowanie umiejętności rzetelnej oceny zachowań własnych i kolegów;
 4. Nabywanie i rozwijanie sprawności moralnych: prawdomówność, posłuszeństwo, uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, sumienność, punktualność, dzielność, samodzielność;

FORMY REALIZACJI

 • Dostarczanie przez nauczycieli wiedzy o normach moralnych;
 • Wdrażanie przykładów z literatury, filmów, życia itp.; ocena postępowania;
 • Wdrażanie programów wychowawczych;
 • Tworzenie i zawieranie kontraktów klasowych na miarę dojrzałości zespołów klasowych;
 • Poznawanie na zajęciach kultur innych narodów
 • Postawa, przykład i słowne pouczenie nauczyciela;
 • Wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów i konfliktów;
 • Stosowanie metod aktywizujących;
 • Rozważanie Słowa Bożego na lekcjach katechezy;
 • Udział w Olimpiadzie Biblijnej;
 • Stosowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
 • Realizacja zadań edukacyjnych;
 • Stosowanie systemu kar i nagród według Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły;
 • Wspomaganie ucznia w pracy nad sobą;
 • Udział w rekolekcjach;
 • Wykorzystywanie gier i zabaw zuchowych.

ROZWÓJ DUCHOWY UCZNIA

ZADANIA

 1. Uświadamianie istnienia rzeczywistości niewidzialnej;
 2. Rozwijanie myślenia refleksyjnego;
 3. Kształtowanie zdolności do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem:

FORMY REALIZACJI

– wywoływanie u uczniów zachwytu i podziwu dla świata i życia, by ukazać, że każde istnienie jest wartością,

– gotowość do poświęceń.

– spieszenie z pomocą,

– włączanie się w rozwiązywanie problemów,

– koleżeństwo i przyjaźń, szacunek;

 1. Rozwijanie postaw twórczych jako przejaw duchowości oraz udział w kulturze poprzez twórczość i odbiór;
 2. Poznawanie zasad wiary oraz rozwijanie życia religijnego;
 3. Ukierunkowanie na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna; uświadamianie celu ostatecznego (sensu życia); dążenie do pełni człowieczeństwa w odniesieniu do Absolutu:

– ukazywanie potrzeby wykraczania poza doświadczenie i poznanie;

– dążenie do doskonałości poprzez wierność wybranym ideałom.

 • Poznawanie znaczenia znaków i symboli;
 • Doświadczanie potrzeby myślenia abstrakcyjnego w czasie rozwiązywania zadań, problemów, konfliktów;
 • Zabawy interpersonalne prowadzące do ukształtowania zdolności do empatii;
 • Pomoc koleżeńska;
 • dział w zajęciach świetlicy terapeutycznej i zajęciach artystycznych, np. Jasełka;
 • Prezentacja prac uczniowskich innych osiągnięć na forum szkoły i miasta;
 • Poznanie wybranych przejawów kultury na zajęciach edukacyjnych;
 • Udział w wystawach, wizyty w muzeach, przedstawienia teatralne itp.;
 • Kontakt z drugim człowiekiem, przyrodą, sztuką;
 • Wycieczki, metody poglądowe;
 • Motywowanie do podejmowania wysiłku; pracy nad sobą;
 • Lekcje religii, rekolekcje;
 • Udział w olimpiadach i konkursach, np.: Olimpiada Biblijna;
 • Współpraca z duszpasterstwem.