Regulamin świetlicy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu


Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, z uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w rocznym planie pracy. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą dla wszystkich uczniów naszej szkoły a w szczególności uczniów klas I – III.

Cele i zadania świetlicy.

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
– zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
– kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
– rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
– wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej
– organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
Do zadań świetlicy szkolnej należy:
– organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
– odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
– organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
– stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
– upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
– rozwijanie samodzielności,
– współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
– zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne.

1.Świetlica szkolna spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze.
2. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w czasie zajęć szkolnych
w godzinach 6:45 – 15:30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
w szkole i w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w &5 ust.1,
ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2018r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Dni ustawowo wolne w danym roku szkolnym  są dniami kiedy świetlica jest nieczynna.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice/ opiekunowie pracują.
4. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy i złożenia go w terminie do końca września.
5. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.
6. Komisja wymaga określenia przez rodziców/opiekunów składających wniosek, sposobu opuszczania świetlicy przez dziecko. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Wychowanek świetlicy może być odbierany przez niepełnoletnią osobę, tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów oraz na ich odpowiedzialność. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie oświadczenia.
7.  Po zakończeniu zajęć świetlicowych, w razie nieodebrania ucznia do godziny 15:30 oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami dziecko zostaje przekazane pod opiekę policji (Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz.109 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).
8. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej po lekcjach. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:45 i po godz.15:30 oraz dziecko , które nie zgłosiło się po lekcjach do świetlicy.
9.  Każde wzorowe lub nieodpowiednie zachowanie dziecka zostanie zanotowane celem przekazania informacji rodzicom/opiekunom bądź wychowawcy klasy do której uczęszcza uczeń.
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez dzieci przedmioty np. telefony komórkowe, zabawki, pieniądze itp.
11.  Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają prawo do:
– korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w nauce,
– rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
– korzystania z zabawek, gier, sprzętu sportowego,
– opieki wychowawczej i życzliwego traktowania,
– poszanowania godności osobistej.
12.  Uczniowie uczęszczający do świetlicy zobowiązani są do:
–  zgłaszania swojego przyjścia oraz wyjścia do domu wychowawcy świetlicy.
–  kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
– zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
–  słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,
– dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy
–  poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
13. Tylko uczniowie zapisani do świetlicy, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji danych swoich dzieci.