Stypendia szkolne i zasiłki szkolne-informacja dla rodziców.

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Rok Szkolny 2018/2019

 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro , pokój nr 309
w terminie do 17 września 2018r

 Pomoc materialna przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł/os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 930.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest  zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 1. rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Bolesławiec,
 3. którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2.480 zł (rocznie),
 4. którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
 2. a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 3. b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 4. c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 5. d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazd do „zielonej szkoły”, wyjściach  (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 6. e) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz
  słuchaczom, o których mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem,
 8. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 
  na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 Za nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:

 1. okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny,
 2. odzież i obuwie służące do codziennego noszenia,
 3. podręczniki i lektury do klasy , do której nie uczęszcza stypendysta,
 4. opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochrona w szkole, ubezpieczenie ucznia,

 wyżywienie w szkole.

 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego:

 1. Wniosek o stypendium szkolne należy składać do Wydziału Społecznego przy
  pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro III, pokój nr 309 lub w sekretariacie Urzędu Miasta Bolesławiec bądź w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w Załącznik nr 1 lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
  z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
  dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
 3. a) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 4. b) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 5. c)  zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,
 6. d) zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 7. e) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. f) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 9. g) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
 10. h) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku
  dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

3.Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

  Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
  z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy
  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć
  za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 Zasiłek Szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach
Narodowego Programu Stypendialnego można uzyskać w Urzędzie Miasta Bolesławiec
w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, piętro -III, pok.
nr 309,  w godz.: od 7.30 – 17.00 (poniedziałek), 7,30-15,30 ( wtorek, środa, czwartek),   7.30-14.00 (piątek),
tel. nr +48 75 645 65 68