7. rocznica nadania szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” (GS2)

09 lutego 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole:

– 7. rocznicę nadania szkole imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” (GS2)

– 90.rocznicę utworzenia Związku Sybiraków,

– 30. rocznicę reaktywacji Związku Sybiraków,

– 78. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Sybir.

Uroczystości rozpoczęliśmy od żywych lekcji historii, na które składał się wykład pana Grzegorza 
Jankowskiego i film o pani Marii Niemczuk wyreżyserowany przez naszego absolwenta Przemysława 
Kanię oraz reportaż z nadania szkole imienia.

O godzinie 10:00 rozpoczęła się Msza święta w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
z udziałem pocztów sztandarowych Sybiraków, GS3 i GS2.

Po powrocie z Kościoła odbyła się część oficjalna obchodów, w której wzięli udział m.in. władze Związku 
Sybiraków, władze miasta i powiatu, inni zaproszeni goście, Sybiracy, wszyscy pracownicy szkoły oraz 
uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców. 
Część oficjalną rozpoczęła Pani Dyrektor Irena Sikora – Kołodyńska, witając wszystkich i prosząc 
o zabranie głosu poszczególnym gościom. Przemawiał Prezydent Miasta – Piotr Roman, wicestarosta – 
Tomasz Gabrysiak, Prezes Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków – Maria Niemczuk. 
Podczas uroczystości wręczona została złota odznaka honorowa: Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego oraz tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska „Civi Honorario”, którą otrzymała 
pani Helena Kowal
Złotą Odznakę Związku Sybiraków otrzymały: pani Maria Subik, Ewa Szajwaj, Małgorzata Janowska 
i Ewa Ołenicz – Bernacka.

 

Po części oficjalnej rozpoczął się spektakl słowno – muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem 
pani Ewy Ołenicz – Bernackiej i Justyny Rapy. Występ uświetniony został „Żywymi Obrazami”, nad którymi 
czuwała pani Małgorzata Janowska.

honorowa-obywatelka-dolnego-slaska

https://bolesławiec.pl/miasto/


Dziękujemy Wszystkim nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości, a szczególnie:

Pani Justynie Rapie, Ewie Ołenicz – Bernackiej, Małgorzacie Janowskiej, Ewie Chrobot, 
Joannie Kupisz, Urszuli Ilczynie, Grzegorzowi Jankowskiemu, Oldze Markiewicz, Katarzynie 
Wierzejskiej, Agnieszce Gerwatowskiej, Marioli Kozioł, Jadwidze Stachów, Robertowi 
Bielińskiemu, Katarzynie Szymczykowskiej, Beacie Orczyk, Annie Zawadzkiej, Krystynie 
Korczyńskiej i Władysławowi Janickiemu.

Dyrektorzy

Inf. Ewa Szajwaj