Organizacja nauki w SP2 od 17 maja do 28 maja 2021r.

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • klasy 1 – 3  realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem stacjonarnie , w systemie zmianowości z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z uwagi na egzamin ósmoklasisty (25-27 maja 2021 r.),
 • uczniowie klas 4 – 8 przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
  (nie więcej niż 50 % uczniów realizuje zajęcia w szkole /co najmniej 50 % uczniów uczy się zdalnie),
 • klasy spotykają się z wychowawcami (lub z nauczycielami rozpoczynającymi zajęcia)
  w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu – plac przed szkołą lub na boisku i pod jego opieką udają się do sal/szatni,
 • w formie stacjonarnej realizowany będzie projekt ( 2 DNI ) edukacyjno – wychowawczy
  z elementami profilaktyki i zajęć sportowych „Powrót….” – w te dni następuje zmiana organizacji pracy dla klas. Zajęcia prowadzone będą przez wychowawców, nauczycieli wspomagających, nauczycieli wychowania – fizycznego, specjalistów terapeutów.
 • w pozostałe dni obowiązuje forma stacjonarna i zdalna (zarówno online, jak i offline) wg harmonogramu: