Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

W związku z przypadającą na dzień 30 kwietnia 2020 r. 80-tą rocznicą obchodów
„Dnia Pamięci o Majorze Hubalu”
Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940
ogłasza konkurs pod tytułem:
„Hubalowa Legenda”
REGULAMIN KONKURSU:
Organizator:
Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940.
Cele konkursu:
1. Upamiętnienie 80–tej rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
2. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej, szacunku wobec własnego państwa i jego historii.
3. Poznawanie przez dzieci i młodzież postaci historycznych, które miały ważny wpływ na dzieje naszego państwa oraz kształtowanie postawy naśladowania bohaterów narodowych.
4. Zapoznawanie dzieci i młodzieży z miejscami upamiętniającymi działalność Hubala.
5. Zachęcanie do wykorzystywania przez dzieci i młodzież różnych technik i materiałów plastycznych, kreatywności i niecodzienności w spojrzeniu na historię naszej „małej ojczyzny”.
6. Promocja szczególnie uzdolnionych autorów prac.
7. Wspieranie postaw twórczych.
Warunki:
Format – max A4, w przypadku rzeźby – max 50 cm.
Technika – szkic, rysunek, obraz, rzeźba, płaskorzeźba
Ilość prac – jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
Nie należy wykorzystywać prac wcześniej publikowanych oraz
z materiałów nietrwałych.
Oceniana będzie: zgodność z tematem, estetyka wykonania, precyzja, kreatywność.
Do każdej pracy obowiązkowo powinna zostać wypełniona karta zgłoszenia:
———————————————————————————————————–
Karta zgłoszenia do
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Hubalowa Legenda”
1. Autor…
2. Wiek…
3. Szkoła, placówka, stowarzyszenie itp. …
4. Miejscowość…
5. Telefon i adres e-mail…
6. Imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna…
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a praca, która została przesłana przeze mnie została wykonana samodzielnie.
…………..……………………… ….………………………………..
(data i miejscowość) (podpis uczestnika)
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego
…………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940 zgodnie z ustalonym terminarzem i oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
…………..…………… ………………………………………………..
(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej informujemy, iż uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku – zdjęć wykonanych w związku z realizacją zadania
w materiałach reklamowych Organizatora Konkursu:
Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940 – w materiałach prasowych, na stronach internetowych.
…………..……..…………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
link do pobrania karty w pdf:
https://drive.google.com/file/d/10odBFMiy-KO0HPi2yWLHlboSRS0N1sRa/view?usp=sharing
———————————————————————————————————–
Uczestnicy:
Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat. Uczestnictwo w konkursie może być zgłoszone w imieniu szkoły, placówki, stowarzyszenia lub indywidualnie.
Termin nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć w terminie do 10 kwietnia 2020 r. na adres:
Tomasz Łumiński – Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940
ul. Mostowa 2, 26-315 Poświętne
Komisja oceniająca:
W skład komisji konkursowej będą wchodzić członkowie Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyłonieni laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach i terminie wręczania nagród telefonicznie lub mailowo.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości „Dzień Pamięci o mjr. Hubalu” w Anielinie.
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów.
Uwagi końcowe:
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zrolowane lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
W sprawach organizacyjnych można kontaktować się pod adresem mailowym hubalczycy1939-1940@wp.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Wszystkie prace przyjmuje Grzegorz Jankowski do końca marca.