Telefony pomocy psychologicznej

Informujemy o możliwości uzyskania wsparcia, na telefon, przez osoby dotknięte przemocą domową w Ośrodku do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7),
– porady psychologiczne, wyłącznie na telefon, dla osób z problemem uzależnień oraz znajdujących się w sytuacjach przemocy w rodzinie,
Porady psychologiczne, na telefon, dla osób w sytuacjach przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej),
– codziennie w godz. 14:00 – 16:00.
Nr telefonu: 601 921 449

· Porady psychologiczne, na telefon, dla osób w rodzinach z problemem alkoholowym (w tym: wsparcie rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi),
– poniedziałki i piątki w godz. 13:00 – 15:00.
Nr telefonu: 607 872 517

Ponadto informujemy o funkcjonowaniu w powiecie bolesławickim telefonu zaufania dla osób w kryzysie, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej pod nr: 576 022 033 – czynny w czwartki w godz. 15:00 – 18:00 (koszty rozmowy telefonicznej naliczane są według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca). Telefon funkcjonuje
w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który znajduje się w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Bolesławcu.

Przypominamy także o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod nr: 800 12 00 02 .
Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
W poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.nibieska.linia).